My Design

Архитект
София
Номиниран 2023

AKKODIS

Представяме ви офисa на AKKODIS България, където технология и стил се обединяват в уникално работно пространство. През 2020 г. компанията разшири своята работна площ в ABC2, Бизнес парк София, добавяйки нови 4500 кв.м. Нашият проект се съсредоточи в няколко зони със специфични функции. Рецепцията приема гостите с елегантност и топлина, а мултифункционалната зала за срещи и разчупеният конферентен център предоставят пълнофункционални пространства за събирания от всякакви мащаби и естество. Разнообразието на развлекателния кът с игри, кухня и зона за хранене, прави тази зона идеален не само за обедните почивки, но и за креативни срещи и брейнсторминг. Голямата заседателна зала (т.нар. boardroom) с високотехнологична конферентна система завършва този списък. Цветовете на компанията - жълто, синьо, черно и сиво - доминират в цялата интериорна концепция. Геометричната точност на мрежата, изградена от равностранни триъгълници, образува интригуващи шестоъгълници и други производни форми. Различните материали в различните зони придават на всяко пространство идентичност, благодарение не само на геометрията, но и на текстурите. Дървени ламели, филц, метални мрежи, както и индустриални нотки на видими тухли и метални елементи постигат пълна симбиоза. Осветлението е акцент във всяко помещение, като то не е самоцелно, а е част от общата композиция от акустични елементи и източници на светлина в един цялостен дизайн елемент. Работното пространство на AKKODIS България съчетава функционалността на съвременната технология с естетиката на иновативния дизайн, създавайки подходяща среда за творчество и производителност. =========================== Introducing the AKKODIS Bulgaria office, where technology and style come together in a unique workspace. In 2020, the company expanded its workspace in ABC2, Business Park Sofia, adding a new 4,500 sqm. Our project focused on several areas with specific functions. The reception area welcomes guests with elegance and warmth, while the multi-functional meeting room and quirky conference centre provide fully functional spaces for gatherings of all sizes and natures. The variety of the entertainment area with games, kitchen and dining area, makes this area ideal not only for lunch breaks but also for creative meetings and brainstorming. The large meeting room (so-called boardroom) with a high-tech conference system completes this list. The company colours - yellow, blue, black and grey - dominate the entire interior concept. The geometric precision of the grid, made up of equilateral triangles, forms intriguing hexagons and other derived shapes. The different materials in the different zones give each space an identity, thanks not only to the geometry but also to the textures. Wood slats, felt, metal mesh, and industrial touches of visible brick and metal elements achieve a complete symbiosis. Lighting is an accent in every room, and it is not an end in itself, but part of the overall composition of acoustic elements and light sources in an overall design element. AKKODIS Bulgaria's workspace combines the functionality of modern technology with the aesthetics of innovative design, creating a suitable environment for creativity and productivity.

  • 18.01.2024
  • 477

My Design

Архитект
София