ПОНИ АРХИТЕКТИ / PONY ARCHITECTS

Архитект
София
1-во място 2023

АПАРТАМЕНТ SG-DP / APARTMENT SG-DP

Стъпвайки на споделеното между обитателите и архитектите разбиране, че разделението на отдих и труд, частно и публично, в рамките, и на света, и на държавата, и на града, и на квартала, и на дома, са в известен смисъл отживелица, проектът свежда новите елементи в апартамента, до такива, които да подсилят усещането за взаимосвързаност между зоните на обитаване. Намесите във фиксираните елементи на архитектурата – стени, подове, тавани, корпусни мебели – са с чиста геометрия и работят също в посока подсилване на връзките между пространствата, посредством премислено пропускане на естествена и изкуствена светлина, гледки, шум, и групи естествена растителност. Водещи проектанти: арх. Антонина Илиева & арх. Златан Ушев Снимки: studio.Blenda ---- Building on the shared understanding between residents and architects that the division of leisure and work, private and public, within the world, the state, the city, the neighborhood, and the home, are in a sense obsolete, the project reduces the new elements in the apartment to those that reinforce the feeling of interconnectedness between the living areas. The interventions in the fixed elements of the architecture – walls, floors, ceilings, cabinet furniture – are of pure geometry and also work towards strengthening the connections between spaces, by means of thoughtfully allowing natural and artificial light, views, noise, and groups of natural vegetation. Team leads: arch. Antonina Ilieva & arch. Zlatan Ushev Photos: studio.Blenda

  • 02.02.2024
  • 770

ПОНИ АРХИТЕКТИ / PONY ARCHITECTS

Архитект
София