VOOOD

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2022

AXVXVIII

Project: Aksakov 18 Phase: Completed Project Year: 2021 Execution Year: 2022 Type: Office Style: Contemporary Area: 110 sq.m Client: Kamenov, Kamenova & Partners Photography: Volen Valentinov Location: Sofia, Bulgaria (BG) Напълно реконструиран и обновен етаж от сграда, обявена за културно наследство, превърнат в офис пространство и работна среда за целите на адвокатско дружество, намираща се точно до Унгарския културен институт в близост до градина “Кристал” в София. Адаптирането, модернизирането и преобразуването на такъв интериор, за разлика от чисто консервационните действия, често изискват намеса в стандартната тъкан на конструкцията в сградата, нейното модифициране или в краен случай - нов културен слой и пълна трансформация. Избрахме второто! Наред със структурните промени и реконструираното разпределение е необходима и смяната на всички инсталации и системи, тъй като са стари и неефективни. Това отвoри възможност за използването на изцяло нови решения за скриване на всички отоплителни и охладителни тела в спретнати, добре конструирани зони с внимателно проектирани решетки и покриващи панели. Новото оборудване е предназначено да отразява човешката страст и цел към невидимото, а благосъстоянието е ключова част от това. Интегрирането на сензори помогна за пълната автоматизация на офиса и неговото управление, както дистанционно, така и локално. Комбинацията от енергийно ефективно осветление, отопление, охлаждане, засенчване и тяхното интелигентно управление повиши комфорта, "качи" интериорния дизайн на друго ниво и не на последно място доведе до намаляване на разходите значително. Устойчивостта се крие в това, да се създаде дългосрочна стойност чрез проактивен подход към потреблението на енергия според нуждите на обитателите във всеки един момент. Пространства, които подчертават индивидуалността и в същото време предлагат уникална среда и микроклимат, осигуряващ комфортно изживяване във всяка област благодарение на работните маси с доста големи плотове и регулируема височина. Всеки нов елемент е визуално продължение на предишния и създава фина, но осезаема връзка между помещенията. Всичко направихме в името на чистотата в съвременния интериор, за стила и вечността, за тенденцията и комфорта. Проект, в който искахме да се насладим на простота и създаването на хармония, работейки с материали и светлина. Интериор, който се отличава с модерни решения, естествени материали, като вечните такива: камък, дърво, стъкло и кожа, придаващи на пространството щедра атмосфера. AXVXVIII е точно този случай, когато поетизираме комфорта, използвайки не думи, а решения и практичност. Матови и релефни текстури създаващи "тънка" диференциация между плоски и контурни повърхности за окото, за ръката, за сетивата. (ENG) A fully reconstructed and renovated floor of a heritage building converted into an office space and work environment for the purposes of a law firm, located right next to the Hungarian Cultural Institute near Crystal Garden in Sofia. Adaptation, modernization and transformation of such an interior, in contrast to purely conservative actions, often interfere with the standard fabric in the construction of the building, its modification or in the last case - a new cultural layer and a complete transformation. We chose the second! Along with the structural changes and the reconstructed distribution, it was also necessary to change all installations and systems as they are old and inefficient. This opened up the possibility of using completely new solutions to hide all heating and cooling units in neat, well constructed areas with carefully designed grilles and cover panels. The new equipment is designed to reflect the human passion and purpose for "invisible", as well-being is key ingredient of it. Integration of sensors has helped in the complete automation of the office and its management, both remotely and locally. Combination of energy-efficient lighting, heating, cooling, shading and their intelligent management increased comfort, "elevate" the interior design to diferent heights and, last but not least, led to a significant cost reduction. Sustainability lies in creating long-term value through a proactive approach to energy consumption according to the needs of the occupants at any given moment. Spaces that emphasize individuality and at the same time offer a unique environment and microclimate, ensuring a comfortable experience in every area thanks to work benches with round and large tops with adjustable height. Each new element is a visual continuation of the previous one and subtle but perceptible bond between the premises. We did everything for purity and whiteness, for the feeling of “fresh air” in the modern interior, for style and eternity. A project where we wanted to enjoy simplicity and creating harmony, working with materials and light. An interior which is distinguished by modern solutions and natural materials, the "eternal" materials - stone, wood, glass and leather, giving the space a generous atmosphere. AXVXVIII is exactly that case when we poeticize comfort using not words but solutions and practicality. Matte and embossed textures creating a "subtle" differentiation between flat and contoured surfaces, for the eye, for the hand, for the senses.

  • 17.02.2023
  • 877

VOOOD

Студио за интериорен дизайн
София