Shatova Design&Architecture

Архитект
София
Номиниран 2023

Dream

Проект „Dream“ Жилището се намира в гр. София в изцяло нов жилищен комплекс с гледка към Витоша. Отличителна черта на апартамента, предвид, че заема последен етаж на сградата, са високите и на места скосени тавани. Те стават предпоставка за разработката на по-нестандартните, падащи от тавана форми в дневната, които са подсилени чрез светлина и работата с различни материали. Формите са съчетание на овални и прави линии, които преливат една в друга още от входното пространство и въвличат в игра на материали между изпъкнали и вдлъбнати повърхности. За акценти за предвидени ръчно изрисувани по стените художествени произведения и цветни текстили. Търси се съвременна визия и топлина, която е постигната чрез използването на голямо количество дърво в интериора и контраста му с други материали и повърхности. Съчетанието с черен камък и декоративната камина до телевизора още повече подсилват усещането за уют в този дом. Контраста на гланцираните мдф повърхности пък допринася още повече за елегантната визия. Пространството е оползотворено максимално и предлага входно пространство преливащо в дневна с кухня и трапезария, две бани, родителска спалня и детска стая. Още с влизането обитателите попадат в едно красиво, но и практично пространство, в което е предвиден удобен кът за сядане и място за съхранение на връхни дрехи, декорирани с художествени акценти и огледала от стените към тавана. Включително, голямата картина в коридора се отваря и зад нея се разкрива място за съхранение на най-различни принадлежности. По-навътре - висок бар разделя визуално кухнята от дневната зона, а трапезната част всякаш е вградена, което дава усещане за простор в тази зона. Дневната съдържа голям Г-образен диван обърнат към просторната тераса и гледката към планината. В декоративната стена зад него е поместена красива и цветна съвременна творба, отново ръчно изрисувана на стената. Родителската спалня се отличава с присъствието на естествени материали и меки повърхности. Използван е зелен цвят в декоративната и същевременно много удобна мека част на специално изработената спалня. Отново формите са подсилени със светлина, а отворите за капандури са облечени с дърво. Детската стая се отличава със специално проектираното за радост на децата легло на 2 етажа във формата на къща с богато пространство за съхранение. Като акцент на помещението е предвидено декоративно вертикално пано, простиращо се от стената по тавана, ръчно изрисувано на тема „дивият свят на животните от джунглата“ и подсилено със светлина. В стаята е поместено и бюро за 2 деца, както и собствена гардеробна зона с кът за сядане. Баните са с различен дизайн и цветове, като при едната водата в зоната на душа и ваната струи сякаш от естествен светлинен кладенец в тавана, имитиран чрез вградено LED осветително тяло за баня. При другата пък, чупките в стената зад вратата са прикрити с декоративни акценти и игра отново с обемите в пространството. Всички мебели в жилището са изпълнени по индивидуален проект според дизайна и отговарят на потребностите на обитателите. Търсен е оптимален комфорт на обитаване, облечен в съвременна и открояваща се визия. Project "Dream" The residence is located in Sofia, in a completely new residential complex with a view of Vitosha. A distinctive feature of the apartment, given that it occupies the top floor of the building, is the high and sometimes sloping ceilings. These become a premise for the development of more unconventional, ceiling-dropping forms in the living room, enhanced by light and the use of different materials. The forms are a combination of oval and straight lines that blend into each other from the entrance space, engaging in a play of materials between protruding and recessed surfaces. For accents, hand-painted artistic works on the walls and colorful textiles are envisioned. A contemporary vision and warmth are sought, achieved through the extensive use of wood in the interior and its contrast with other materials and surfaces. The combination with black stone and the decorative fireplace next to the television further enhance the feeling of coziness in this home. The contrast of glossy MDF surfaces contributes even more to the elegant vision. The space is maximally utilized, offering an entrance area flowing into the living room with a kitchen and dining area, two bathrooms, a master bedroom, and a children's room. Upon entering, residents find themselves in a beautiful yet practical space, with a comfortable seating area and a place for storing outerwear, decorated with artistic accents and mirrors from the walls to the ceiling. Additionally, the large painting in the corridor opens up, revealing a space for storing various belongings. Further inside, a high bar visually separates the kitchen from the living area, and the dining area seems embedded, creating a sense of spaciousness in this zone. The living room features a large G-shaped sofa facing the spacious terrace and the mountain view. A beautiful and colorful contemporary artwork, again hand-painted on the wall, is placed on the decorative wall behind it. The master bedroom stands out with the presence of natural materials and soft surfaces. Green color is used in the decorative and simultaneously very comfortable soft part of the specially crafted bed. Once again, the shapes are enhanced with light, and the recesses for nightstands are clad in wood. The children's room is characterized by a specially designed two-story bed in the shape of a house with ample storage space. As an accent, a decorative vertical panel is planned, stretching from the wall to the ceiling, hand-painted on the theme of "the wild world of jungle animals" and enhanced with light. The room also includes a desk for two children and a dedicated wardrobe area with a seating corner. The bathrooms have different designs and colors, with one featuring water flowing from the shower and bathtub area as if from a natural skylight in the ceiling, simulated by built-in LED bathroom lighting. In the other bathroom, the niches in the wall behind the door are covered with decorative accents, playing once again with volumes in the space. All furniture in the residence is custom-designed according to the overall design and meets the needs of the occupants. The aim is to provide optimal living comfort, dressed in a contemporary and distinctive vision.

  • 17.01.2024
  • 609

Shatova Design&Architecture

Архитект
София