Algorithm Design Studio

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2023

HAELEN MEDICAL CENTER

HEAL YOUR WAY Интериорен дизайн на медицински център Haelan by Sathealth ltd. Локация: Ring Tower, София Етап: Реализация Дизайн процесът включва работата по фоайе с регистратура и информация, седем кабинета, манипулационна, стая за почивка на персонала. За концепцията сме изходили от brand book-a на Healen by Sathealth. Основни цветови акценти са тъмно синьо, тъмно зелено и малахит, които чудесно кореспондират с дървесен декор. Проиграни са в различни материали и текстури - латекс по таван, осветителни тела, мебелни плоскости, стикери по стени; Основните принципи на интериорния проект: Функционалност. Стерилност, но не визуална. Комфорт и флексибилност. Визуална идентичност. Концепцията да се тонира таванът във фоайето в цвят се породи от геометрията на помещението тип коридор - по този начин визуално смалихме височината, за да избегнем усещането за “комин”. Динамиката се създава от деска със заоблен ъгъл, решен в тъмно синьо, както и динамичните символи в малахит. В тъмно синьо и зелено са и корпусните мебели на нишите в кабинетите. Подът в дърво е “топлият” елемент на пъзела. EN | Interior Design of Haelan Medical Center by Sathealth ltd. Location: Ring Tower, Sofia | HEAL YOUR WAY | The design process includes the work on a lobby with registration and information, seven offices, a manipulation room, a staff rest room. For the concept, we came out of the brand book of Healen by Sathealth. Main color accents are dark blue, dark green and malachite, which perfectly correspond with wooden decor. They were played in different materials and textures - latex on the ceiling, lighting fixtures, furniture boards, stickers on the walls; | The main principles of the interior design: Functionality. Sterility, but not visual. Comfort and flexibility. Visual identity. The concept of tinting the ceiling in the lobby in color was born from the geometry of the corridor-type room - this way we visually reduced the height of the space in order to avoid the feeling of a "chimney". The dynamic is created by a reception desk with a rounded corner, executed in dark blue, and the dynamic symbols in malachite. The cabinet furniture in the niches in the cabinets are designed in dark blue and green. The wooden floor is the "warm" element of the puzzle.

  • 18.12.2023
  • 216

Algorithm Design Studio

Студио за интериорен дизайн
София