FIMERA DESIGN STUDIO

Студио за интериорен дизайн
София
2-ро място 2022

office Manpower

Функционална и гъвкава работна среда, следваща динамиката на компанията. В новия офис на Manpower са създадени хармонични зони за работа, обучение, срещи и почивка - с акцент върху акустичния комфорт и идентичността на компанията. Manpower, водеща световна компания за решения на работната сила, помага на организациите да се трансформират в бързо променящия се свят на труда, като привлича, оценява, развива и управлява таланта, който им позволява да постигнат успех.Затова неслучайно изискванията на компанията за новото работно пространство са да се постигне съвременен дизайн и устойчиво функционално решение, които да предложат оптимална работна среда, следваща динамиката на компанията.Офисът в Gora Business Center в София е разположен в две помещения – едно на партерно ниво и второ на шестия етаж, като проектантите изцяло преобразяват площта от 570 квадратни метра. Водещ за проекта е акустичният комфорт, създаден чрез големи тапицирани повърхности, а цветовото решение следва комбинацията на корпоративните цветове на Manpower с допълващи ги пастелни тонове. Дизайнерите прецизно разработват и цялостното графично оформление в работните пространства – интерпретация на фирмената идентичност на компанията възложител.Като места за провеждане на основната дейност на Manpower, залите за срещи и провеждане на интервюта за работа получават специално внимание по време на проектирането – с ненатрапчив, лек и естетичен съвременен дизайн. Всяка от залите има собствено цветово оформление и различен тип сядане, а когато не се използва по предназначение, служи за уединение и индивидуална работа.Партерното ниво се състои от фоайе със зона за изчакване, три зали за провеждане на интервюта, кухненски бокс, малък архив и две обучителни зали за 10-12 души, всяка, с възможност за обединяване. На шестия етаж се намира работната зона, в която 55 служители имат осигурени индивидуални места в “open space” и кабинети за отдели.Представителна рецепция със зона за изчакване и зала за интервю посреща посетители и работещи, а две конферентни зали с възможност за обединяване осигуряват колаборация на екипите. Архив, кухня със зона за хранене и много места за отдих допълват функционалното решение. фотосесия: Studio Blenda __________________________________________________ A functional and flexible working environment following the dynamics of the company. In the new office of Manpower, harmonious areas for work, training, meetings and relaxation have been created - with an emphasis on acoustic comfort and the company's identity. Manpower, a leading global workforce solutions company, helps organizations transform in the rapidly changing world of work by attracting, assessing, developing and managing the talent that enables them to succeed. It is therefore no coincidence that the company's requirements for the new workplace space are to achieve a modern design and a sustainable functional solution to offer an optimal working environment following the dynamics of the company. The office in Gora Business Center in Sofia is located in two rooms - one on the ground floor and the second on the sixth floor, with the designers fully transform the area of 570 square meters. Leading the project is the acoustic comfort created through large upholstered surfaces, and the color solution follows the combination of Manpower's corporate colors with complementary pastel tones. The designers also precisely develop the overall graphic layout in the working spaces - an interpretation of the corporate identity of the contracting company. As places for conducting the main activity of Manpower, the meeting rooms and conducting job interviews receive special attention during the design - with an unobtrusive, light and aesthetic contemporary design. Each of the rooms has its own color scheme and different type of seating, and when not in use for its intended purpose, serves for privacy and individual work. The ground level consists of a lobby with a waiting area, three interview rooms, a kitchenette, a small archive and two training rooms for 10-12 people, each with the possibility of combining. On the sixth floor is the work area, where 55 employees have individual seats in the "open space" and offices for departments. team collaboration. An archive, a kitchen with a dining area and many places to relax complete the functional solution. photoshoot: Studio Blenda

  • 19.10.2022
  • 1068

FIMERA DESIGN STUDIO

Студио за интериорен дизайн
София