SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София
Номиниран 2023

Офис на Entain / Entain Office

Новото разширение на офиса на Entain в сградите на Expo 2000 заема обща площ над 1200 кв.м. Идеята му е да е естествено продължение на съществуващия офис на същия етаж. За да се постигне това са осъществени големи портални преминaвания между двете сгради. Проекта за интериорния дизайн на офиса цели да припознае и отрази корпоративната идентичност на Entain и офисната култура на компанията, отчитайки спецификите на пространството. Застъпени са основните цветове, които са характерни за Entain, като се зонират цветово отделните функционални зони. При функционалното разпределение на новия офис е заложена идеята то да бъде максимално гъвкаво и да предоставя на служителите разнообразие от зони за социализация. Работните пространства са разпределени по зони за всеки екип. Те предлагат възможност за самостоятелна и фокусирана работа в условията на достатъчно дневна светлина. Пространството е изцяло преходно. Проведена е една непрекъсната ходова линия, която минава около ядрата на двете сгради и ги свързва. Това психологичеки дава на служителите усещането за свързаност между отделните части на офиса. _ The new office extension of Entain in the Expo 2000 buildings occupies a total area of over 1200 sq.m. Its idea is to be a natural extension of the existing office on the same floor. To achieve this, large portal passages were made between the two buildings. The office interior design project aims to recognize and reflect Entain's corporate identity and the company's office culture, taking into account the specifics of the space. The main colors that are part of the Entain corporate identity are used actively by color coding the different functional areas. The functional distribution of the new office is based on the idea that it should be as flexible as possible and should provide employees with a variety of areas for socialization. The work areas in the Entain office are separated into smaller zones for each team. Each workplace provides the possibility of independent and focused work with enough natural light. The space is entirely transitional. A continuous walking line is provided so that it goes around the cores of the two buildings and connects them. That psychologically gives the employees the feeling of connectedness between the separate parts of the office.

  • 20.06.2023
  • 262

SGI Architects & Masterplanners

Архитект
София