Love 2 Design

Студио за интериорен дизайн
Шумен
Номиниран 2023

Регионален Исторически Музей - Шумен / Regional History Museum - Shumen

Екипът има удоволствието да представи своя реализиран проект за обновление на експозиционните зали в Регионален исторически музей - Шумен. С нашият дизайн сме съсредоточили вниманието върху иновативния и сигурен подход към представянето на ценни експонати в музейната среда. Основната ни цел е посетителите на музея да се възползват от по-голям брой интеракции с експозицията. Идеята на дизайна не е хората просто да бъдат наблюдатели, а да се възползват от иновативни технологии и да получат информацията чрез емоционално въздействие. Създавайки връзка между експонатите и посетителите, усещането за историческо наследство става по-дълбоко и лично. Интериорното разпределение и дизайна е изцяло съобразен с експозиционния план, предоставен от музея и съгласуван с оредниците на залите. В процеса на реализация сме включили талантливи скулптори и художници, които допринасят за визуалната привлекателност на залите. Нашите нови занимателни зони привличат посетители от различни възрасти, което допринася за постоянния ръст на посещаемостта в музея. Използваните материали са разнообразни като стъкло, масивна дървесина, ПДЧ, МДФ, метал, текстил и много други. Основният фокус при дизайна е върху сигурността и възможността за визуално привлекателно представяне на експонатите във витрините. Всеки избран детайл е подбран със специално внимание към подчертаването на уникалността на всеки предмет. [EN] The team is pleased to present its completed project for the renovation of the exhibition halls in the Regional History Museum - Shumen. With our design, we have focused on an innovative and secure approach to presenting valuable exhibits in the museum environment. Our main goal is for museum visitors to benefit from a greater number of interactions with the exhibit. The design idea is not for people to just be observers, but to take advantage of innovative technologies and receive the information through emotional impact. By creating a connection between exhibits and visitors, the sense of historical heritage becomes deeper and more personal. The interior layout and design is fully in line with the exhibition plan provided by the museum and coordinated with the hall schedules. In the process of realization, we have included talented sculptors and artists who contribute to the visual appeal of the halls. Our new entertainment areas attract visitors of all ages, contributing to the museum's continued growth in attendance. The materials used are diverse such as glass, solid wood, chipboard, MDF, metal, textiles and many others. The main design focus is on security and the possibility of visually appealing presentation of the exhibits in the showcases. Each selected detail has been selected with special attention to highlight the uniqueness of each item.

  • 04.02.2024
  • 124

Love 2 Design

Студио за интериорен дизайн
Шумен