Интериорно студио "ГЕРГ"

Интериорен дизайнер
Пловдив
Номиниран

Очна клиника Луксор, Eye Clinic Luxor – Plovdiv

Представям на Вашето внимание фоайе и рецепция към очна клиника Луксор. Детски кабинет и библиотека. В интериорното оформление наблягаме на топли и спокойни тонове, облицовки и декорации, излъчващи уют и комфорт за посетителите. Мебелни плоскости с визия на сурова дървесина, стени от зеленина . Усещане за близост с природата, комбинирано с модерна визия, загатваща високо технологичния профил и съвременни процедури на клиниката. Рецепцията е от 2 високи модула(плот на 110см) и един модул с работен плот на 75см. Позиционирана е срещу входа, за постигане на представителна визия при влизане. Плота е изпълнен от технически камък, гарантиращ устойчивост във времето и лесна поддръжка. На заден план са предвидени пространства за съхранение на документация и други. В зоните за изчакване е позиционирана мека мебел в тон с дизайна и модули за списания и брошури. Акцентираме на два съвременни полилея с брандирани маси под тях. Предвиден е голям Лед екран за презентациони клипове. На второ ниво е разработена втора рецепция в стила на фоайето. Тук е разработен елемент, маркиращ детския кабинет. Кабинета предразполага малките пациенти със слънчево излъчване и закачливи, тематични изображения. Сградата разполага и с библиотека, която следва концепцията на цялостния интериор. Място за почивка, срещи и презентации. Целта е да постигнем идеалната комбинация от дизайн, практичност и удобство за посетители и персонал. I present to your attention a lobby and reception at the Luxor Eye Clinic. Children's cabinet and library. In the interior design we emphasize on warm and calm tones, finishes( facing)and decorations, radiating coziness and comfort for visitors. Furniture panels with a vision of raw wood, walls of greenery. A feeling of closeness to nature, combined with a modern vision, hinting at the high-tech profile and modern procedures of the clinic. The reception consists of 2 high modules (110 cm top) and one module with a 75 cm worktop. It is positioned opposite the entrance, to achieve a representative vision at the entrance. The hob(board,worktop) is made of technical stone, ensuring durability and easy maintenance. In the background there are spaces for storage of documentation and others. In the waiting areas is positioned upholstered furniture with the design and modules for magazines and brochures. We emphasize on two modern chandeliers with branded tables under them. A large LED screen is provided for presentation videos. On the second level, a second reception in the lobby style has been developed.There is an element marking the children's cabinet . The office predisposes young patients with sunlight and playful, thematic images. The building also has a library that follows the concept of the entire interior. A place for rest, meetings and presentations. The goal is to achieve the perfect combination of design, practicality and convenience for visitors and staff.

  • 11.12.2021
  • 162

Интериорно студио "ГЕРГ"

Интериорен дизайнер
Пловдив