ИПА

Архитект
София
1-во място 2022

Ресторант Уника / Restaurant Unica

Ресторантът разполага със 105 места и заема подземното, първото и второто надземно ниво от седеметажна жилищна сграда на бул. 'Цар Освободител', обявена за архитектурно-строителен паметник на културата. Кухнята, намираща се в подземното ниво, обслужва разположените на горните две нива зали, посредством платформи. Входната зона е оформена като магазинна част с подбрани продукти. В непосредствена близост до нея е и стаята за вино, последвана от първата зала за хранене с отворена пещ за пица. На второто ниво са разположени други две зали. Едната- с гледка към бул.Цар Освободител, а другата към междублоковото пространство, което тотално се преобрази след изрисуването на фасадата, към която гледат местата на ресторанта. Идеята на ресторатн Уника за комбиниране на италианската култура с български вкус, е пренесена и във композицията на стенописа, като основните архитектурни елемнти от интериора и логото на ресторанта са представени като две течения в различна посока и цвят, навлизащи едно в друго, за да създадат динамичен контакт помежду си. Масите за хранене са осветени от 47 ръчно изрисувани сферични лампи. В основата на идентичността на УНИКА стои арката, може да се намери навскъде в пространтвото. Безспорният акцент и отличителен белег на ресторанта са аморфните дървени елементи, (“лиани”)., които преплитайки се, символизират същата тази динамична връзка, този нов поглед към Италия. Огледалата, елегантен елемент, присъстващ в цялото пространтво, създават една друга емоция и усещане за светлина и дълбочина. В тях естествената зеленина и дървените лиани се отразяват по неповторим начин. The restaurant has 105 seats and occupies the underground, first and second above-ground levels of a seven-story residential building on Tsar Osvoboditel Blvd., declared an architectural and cultural heritage monument. The kitchen, located in the underground level, serves the halls located on the upper two levels by means of platforms. The entrance area is designed as a shop section with selected products. Adjacent to it is the wine room, followed by the first dining room with an open pizza oven. There are two other halls on the second level, one - with a view to Tsar Osvoboditel Blvd., and the other to the space between the blocks, which was totally transformed after the painting of the facade facing the restaurant. The idea of the UNICA restaurant to combine Italian culture with a Bulgarian flavor is also carried over into the composition of the mural, with the main architectural elements of the interior and the logo of the restaurant being presented as two currents in different directions and colors, entering into each other to create dynamic contact with each other. The dining tables are illuminated by 47 hand-painted spherical lamps. At the core of UNICA's identity is the arch, it can be found everywhere in the space. The undisputed accent and distinguishing feature of the restaurant are the amorphous wooden elements ("lianas"), which, intertwining, symbolize this same dynamic relationship, this new look at Italy. Mirrors, an elegant element present throughout the space, create a different emotion and sense of light and depth. In them, the natural greenery and wooden lianas are reflected in a unique way.

  • 17.10.2022
  • 638

ИПА

Архитект
София