SOBA STUDIO

Архитект
София
Номиниран 2023

Ти Би Ай Банк / TBI Bank General Office

TBI Bank e една от най-бързо разрастващата се финтек компании в сферата на банкирането и потребителското кредитиране. Доказателство за това е че тя стана първата банка в България осъществила незабавни парични преводи.В tbi работят хора,които желаят да променят пазара и да разчупят общите стериотипи за скучни банкери и да създадат една променена среда в обслужването на клиентите, но също така и да постигнат една среда в която техния екип от отлични специалисти да се чувстват пълноценени.Ето поради тази причина сме изключително щастливи ,че избраха нашия екип ,да транформираме заедно техния генерален офис в гр.София.Той се състои от 5 етажа с по около 300 кв.м работна площ всеки.Промяната имаше за цел да създаде място,където хората искат да влязат.Място със свежа,светла и модерна визия,което обединява хората и подобрява тяхното сътрудничество.Концепцията се основава на препратка към цвета,като акцент за жизненост,вдъхновение и креативност.Точно силният имидж и брандиране на tbi банк с оранжевия коорпоративен цвят,се характеризира ярко в работните пространство на сградата.Помещенията са проектирани с гъвкавост,позволяващи както индивидуална работа,така и екипно сътрудничество.Всеки етаж се помещава от различни специалисти,брой работни места,типове зали за срещи,оборудвани за конферентни,виртуални срещи,зони за релакс,кабинети и телефонни стаи за лични срещи.Традиционният,характер на офиса е заменен от динамична обстановка, която е в съответствие със съвременните работни предпочитания, насърчавайки,производителността на служителите в непрекъснато развиващата се бизнес среда.Това не е просто офис пространство, а център за идеи, иновации и щастливи хора. TBI Bank is one of the fastest growing fintech companies in the field of banking and consumer lending. Proof of this is that it became the first bank in Bulgaria to implement instant money transfers. tbi employs people who want to change the market and break the general stereotypes of boring bankers and create a changed environment in customer service, but also to achieved an environment in which their team of excellent specialists feel fully valued. For this reason, we are extremely happy that they chose our team to transform their general office in Sofia together. It consists of 5 floors with about 300 sq.m of work space each. The change aimed to create a place where people want to enter. A place with a fresh, bright and modern vision that brings people together and improves their collaboration. The concept is based on a reference to color, as an accent for vitality, inspiration and creativity. Precisely the strong image and branding of tbi bank with the orange corporate color, is clearly characterized in the working spaces of the building. The premises are designed with flexibility, allowing both individual work and team collaboration. Each floor is housed by different specialists, number of workplaces, types of meeting rooms, equipped for conferences, virtual meetings, relaxation areas, offices and phone rooms for personal meetings. The traditional character of the office has been replaced by a dynamic environment that is in line with modern work preferences , promoting employee productivity in the ever-evolving business environment. This is not just an office space, but a hub for ideas, innovation and happy people.

  • 09.01.2024
  • 216

SOBA STUDIO

Архитект
София