SOBA STUDIO DOTS-det.jpg

SOBA STUDIO

Архитект
София
  • Регистриран: 09.01.2024
  • Посещения: 307
  • Проекти: 3
Кратко описание

СОБА Студио е архитектурно проектантска компания,която е създадена през 2017г и е базирана в София,България.Компанията се занимава с широк спектър от дейности в сферата на проектирането,планирането и консултирането. Ние притежаваме сериозен опит и обхват от знания в областта на промишленото и производствено проектиране,проектирането на обществени сгради и пространства,жилищни сгради,градоуствойстени процедури,интериорен дизайн. Нашата компания разчита на установени и работещи във времето подходи към процеса на проектирането,проучването и съвременен подход за неговото изразяване през формата на технологичните възможности. SOBA Studio is an architectural design company, which was established in 2017 and is based in Sofia, Bulgaria. The company deals with a wide range of activities in the field of design, planning and consulting. We have serious experience and scope of knowledge in the field of industrial and production design, design of public buildings and spaces, residential buildings, urban procedures, interior design. Our company relies on established and time-tested approaches to the process of design, research and a modern approach to its expression through the form of technological possibilities.