Move Architects

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2023

Кока Кола Юропасифик Партнърс / Coca Cola Europasific Partners

Coca Cola Europacific Partners / New Offices, Garitage Park, Sofia. Проектът за новите офиси на Coca Cola Europacific Partners София, започна официално през декември 2021 година след обстоен процес на избор на локация. Екипът ни беше напълно ангажиран в този процес, гарантирайки задоволството на клиента. С влиянието на Covid-19 върху дизайна на офиса, безопасността стана основно внимание. Офисът беше преобразен в пространство за екипна работа и събития, обхващайки 10,000м2 на три етажа. Съчетавайки познанията за работния процес и навиците на компанията, запазихме традиционни елементи като Отворено Пространство и заседателни зали, но ги преобразихме за екипна работа и събития. Дизайнът включваше разнообразни елементи, отразяващи бранда и ценностите на Coca Cola, от глобални теми на офисите до български мотиви. Процесът на проектиране включваше концептуално развитие, технически спецификации, брандиране и сътрудничество с голям набор от изпълнители. През целия период, близкото сътрудничество между CCEP и проектния екип целеше оптимални резултати спрямо съществуващата офисна структура на компанията. Времевата рамка включваше концептуален дизайн, бюджетиране, преговори и изпълнение, завършващи с предаването на офиса на Coca Cola през февруари 2023 година. Coca Cola Europacific Partners / New Offices, Garitage Park, Sofia. The project for the new offices of Coca Cola Europacific Partners Sofia officially commenced in December 2021 after an extensive process of location selection. Our team was fully engaged in this process, ensuring client satisfaction. With the impact of Covid-19 on office design, safety became a primary concern. The office was transformed into a space for team collaboration and events, covering 10,000m2 across three floors. Combining knowledge of workflow and company habits, we retained traditional elements such as Open Space and meeting rooms, but reimagined them for teamwork and events. The design incorporated various elements reflecting the Coca Cola brand and values, from global office themes to Bulgarian motifs. The design process included conceptual development, technical specifications, branding, and collaboration with a large pool of contractors. Throughout, close collaboration between CCEP and the project team aimed at optimal results in line with the company's existing office structure. The timeline included conceptual design, budgeting, negotiations, and execution, culminating in the handover of the Coca Cola office in February 2023.

  • 04.01.2024
  • 353

Move Architects

Студио за интериорен дизайн
София