DA Architects

Архитект
София
1-во място 2021

MR apartment | апартамент МР

Добрият баланс между стилна визия и удобство, в съчетание с усещането за модерен технологичен дом, правят този апартамент, толкова завършен и единен. Разположено в полите на Витоша и обърнато към планината, жилището е тихо и богато осветено. Използвайки това, ние доразвиваме усещането за светлина и простор. Създаден за успешен млад специалист, ръководител в технологична компания, интериорът отразява неговото търсене на съвременен начин на обитаване, базиран на удобството и лекотата в ползването, както и на смелите и иновативни решения. Всички тези линии в проекта са пречупена през нашата визия за дизайн и актуални тенценции. Основното помещение съчетава три различни къта. Централно място заема дневната зона с интегрирана в мебелите мултимедия и аудиосистема, която не се натрапва визуално и същевременно покрива изискванията на запален ценител и меломан. Перфорацията по тавана, релефите в ламперията и плътните завеси по всички външни стени на помещението, подобряват акустиката на помещението. Трапезарната маса от масив на Paolo Cappello, осигурена от Гама дизайн, е разположена в непосредствена близост до просторната тераса и е обърната към прилежащите паркови зони и планината. Преливането на отделните зони от помещението позволява гъвкаво и разнообразно ползване. Препратките към светлосините тонове и меките линии на мебелите на Patricia Urquiola във всекикът създават усещане за ефирност и лекота. Апартаментът е разделен на две основни зони, а всички обслужващи помещения са обединени в централно разположен обем, облечен с акустично орелефена сива ламперия. Кухнята е разработена в стил „show cooking“, с фокус върху големия кухненски остров, обърнат към гледките, но и към помещението, което позволява на домакина свободна комуникация с гостите. Допълнителни шкафове, голям хладилник и интегрирани плотове с електроуреди са скрити зад профилираната сива ламперия, чиито високи до тавана врати се прибират в ниши при отваряне, осигурявайки допълнителна работна площ. Спалните и кабинетът са в източните и северните части на апартамента, осигуряващи по-голяма интимност и комфорт при целодневна работа от вкъщи, независимо от сезона и силата на слънцето. Специално внимание е отделено в родителската спалня и прилежащата баня на уникалната гледка към комплекса „Камбаните“, откъдето влизат и първите сутрешни лъчи в апартамента. Над леглото е разположена стилизирана карта на света с вградено меко индиректното нощно осветление с възможност да бъдат отбелязвани посетените места след всяко пътуване. Единството, с което са решени всички зони на апартамента, може да бъде открито и в баните, където е ползван един и същи материал по под и стени. Там обикновенно оставаш сам със себе си и е важно да се чувстваш уютно и комфортно, като за това усещане, допринасят със своята топлина дървените жалузи по тавана, в които елегантно е интегрирано осветлението, а плотовете и мивките са от Corean, в който са предвидени ниши и саксии за естествено озеленяване. Детската спалня е мястото за за игра, но тя също така трябва да бъде забавна и фукнционална. Кътовете за легло, за учене, както и етажерките са оформени с разиграване на различни по форма и размери „дървени“ ниши. Под основното легло е поместено второ - допълнително, което се изтегля, когато идват деца на гости. За ергономията на работното място е избран висок клас работен стол от Haworth. Кабинетът осигурява и допъл нителна фукционалност като стая за гости чрез иновативен разтегаем модулен диван от COR, разработен на базата на дизайн от 1972 г. на Team Form AG, Швейцария. Оригиналната и семпла визия е актуална близо 50 години по-късно и идеално допълва модерната стилистика на интериора. Интериорът е разработен с особено внимание към детайлите и акустичния комфорт. Дизайнерското осветление е от Wolfram и Muuto, a всички електроуреди и системи могат да бъдат управлявани гласово или през мобилен телефон. Използваните цветове и елементи изразяват любовта на собственика към морето и пътуванията, докато естествените материали и озеленяването внасят допълнителен уют и топлина. В крайна сметка балансът у дома спомага и за баланса в нас самите и е израз на нашите стремежи да живеем по-добре! EN: Proper balance between stylish vision and convenience, combined with the feeling of a modern technological home, make this apartment so complete and integrated. Situated at the outskirts of Vitosha and facing the mountain, the apartment is quiet and abundantly illuminated. Building on this, we further develop the sense of light and space. Designed for a successful young professional, technological company manager, the interior reflects the new demands of the modern way of inhabiting, based on convenience and ease of use, as well as on bold and innovative solutions. All these lines in the design have been refracted through our vision of design and current trends. The living room combines three separate areas. The main focus is on the sitting area with multimedia and audio system, integrated discretely into the furniture, without being visually intrusive, while still meeting the requirements of an ardent audiophile and music lover. The solid dining table by Paolo Cappello is situated directly next to the vast terrace and faces the adjacent park areas and the mountain. The gradual transition between the different areas in the living room allows flexible and diverse use. References to light-blue hues and the soft lines of the Patricia Urquiola furniture in each area, bring an ethereal sense of lightness. The apartment is separated into two main areas, and all service rooms are united in a central core, covered by acoustically textured grey paneling. The kitchen is developed, based on the “show cooking“ concept, focusing on the large kitchen isle, facing the views but also the room, which allows the host to freely communicate with their guests. Additional cupboards, large fridge and integrated countertops with built-in appliances are hidden behind textured grey paneling, with full height doors, which slide into niches, providing additional usable area on the countertops. The bedrooms and the study are situated in the eastern and northern parts of the apartment, ensuring enhanced intimacy and comfort, when working full-time from home, irrespective of the season and sunlight intensity.In the master bedroom and its adjacent bathroom, special attention is paid to the unique view of the “Kambanite“ (the Bells) monument, from where the first morning sunrays enter the apartment. There is a soft, built-in ambient nightlight above the bed, designed as a stylized world map, offering the option of marking all visited locations, after every trip. The integrity throughout the apartment, finds its reflection in the bathrooms, where the unity of materials was used to define the floors and walls. The intimacy of these spaces demands coziness and comfort, as the wooden lattice on the ceiling, with elegantly built-in lighting contribute significantly for that, while the Corian countertops and washbasins contain special recesses and flowerpots for natural greenery. Children’s bedroom is the place for play, but it can also be fun and function. The separated sleeping and study areas, as well as the shelving are formed by “wooden” niches of various shapes and dimensions. A second, additional bed is placed underneath the main bed, which can be pulled out and used for sleeping by visiting children. The ergonomics of the workplace is ensured by a high-class office chair by Haworth. The study provides additional functionality, as it can be used as a guestroom, thanks to the retractable modular sofa by COR, made based on a 1972 design by Team Form AG, Switzerland. The original and simple vision is still up-to-date almost 50 years later and perfectly supplements the modern stylistics of the interior. The interior is designed with particular attention to detail and acoustic comfort. The designer lighting is supplied by Wolfram and Muuto, and all appliances and systems may be controlled by voice or mobile device. The colors and elements used, express owner’s love of the sea and travel, while the natural materials and plants bring more coziness and warmth into the home. Ultimately, the balance at home contributes to the balance in ourselves, and it is an expression of our striving to live a better live!

  • 22.12.2021
  • 853

DA Architects

Архитект
София