Cache atelier

Архитект
София
Номиниран 2023

офис пространство Milestone / Milestone Office Space

Офис пространството на Milestone в Garitage Park е съчетание от класическа и гъвкава работна среда. Решено в пастелни и монохроматични тонове с контрастни акценти в черно и открити бетонни повърхности, пространството носи индустриален дух, омекотен от дървесни финиши. Усещането за простор е подкрепено от избора на светла тоналност и неактивни тонове в обзавеждането. Активен елемент в пространството е естествена зеленина, която с натуралното си зелено е търсена като основен цветови акцент в отделните зоне. Създадена е спокойна атмосфера , която да предразполага към фокусирана работа, но и активна комуникация. В офисът е предвидено изцяло гъвкаво пространство, което да служи за обсъждания, презентации и срещи и решено с обзавеждане, което позволява бързото му пренареждане без особени усилия. Сърцето на офиса е зоната за хранене и почивка, потънала в зеленина и дървесни тонове, които създават чувство за уют и спокойна комуникация. Milestone office space in Garitage Park is a combination of classic and flexible working environments. Done in pastel and monochromatic tones with contrasting accents of black and exposed concrete surfaces, the space has an industrial feel, softened by wood finishes. The feeling of spaciousness is supported by the choice of light tonality and inactive tones in the furnishings. An active element in the space is natural greenery, which with its natural green is sought after as the main color accent in the individual zones. A calm atmosphere has been created, which predisposes to focused work, but also active communication. The office provides a completely flexible space that can be used for discussions, presentations and meetings and is furnished with furniture that allows it to be quickly rearranged without much effort. The heart of the office is the dining and relaxation area, immersed in greenery and wood tones that create a sense of coziness and relaxed communication.

  • 21.01.2024
  • 163

Cache atelier

Архитект
София