Cache atelier

Архитект
София
1-во място 2023

шоурум Domko / Domko showroom

Представеното пространство е допълнение и развива централния магазин и шоурум на Domko в София. Подходът към решението му е нетипичен за такива експозиционни зони. Пространството съчетава в себе си елементите на типичен шоурум, но ги допълва със зони за срещи с клиенти, презентации, обучения, корпоративни събития и разговори. Зоните са решени с минимум архитектурни елементи и детайли, залагащи на елегантността на тъмни и монохроматични тонове. Те създават уютна, но и корпоративна атмосфера, служеща за фон на представените продукти и решения от компанията. Основен и активен акцент в пространството за наситено сините завеси, които освен декоративна и акустична функция са активен елемент, който разделя, обединява и прегражда отделните пространства , за да съчетават няколко дейности едновременно. Елементът с активния и почти театрален контраст превръща пространството в динамично, но и добре балансирано. - The presented space complements and develops Domko central store and showroom in Sofia. The approach to its solution is atypical for such exhibition areas. The space combines the elements of a typical showroom but complements them with areas for meetings with clients, presentations, trainings, corporate events and conversations. The zones are decided with a minimum of architectural elements and details, relying on the elegance of dark and monochromatic tones. They create a cozy but also corporate atmosphere, serving as a background for the company's presented products and solutions. The main and active accent in the space for the deep blue curtains, which, in addition to a decorative and acoustic function, are an active element that divides, unites and partitions the separate spaces to combine several activities at the same time. The element with the active and almost theatrical contrast makes the space dynamic but also well-balanced.

  • 21.01.2024
  • 201

Cache atelier

Архитект
София