Cityscape

Архитект
София
1-во място 2021

Супермаркет ФАНТАСТИКО, гр. Перник/ Supermarket FANTASTICO, Pernik

Новият обект на търговска верига „Фантастико“ в гр. Перник се основава на водещите ни принципи - стремеж към подобравяне на градската среда, внедряването на енергоефективни архитектурни решения и мисъл за устойчив позитивен ефект за цялото общество. Главният пешеходен вход е обърнат към бул. „Юрий Гагарин“. Входната зона е оформена като площадно пространство, на което са организирани места за сядане, вело-паркинг и озеленяване. Козирката, със своите впечатляващи 13м, подканя премиващите да се отбият. Търговската зала е на второ ниво спрямо прилежащата главна улица. Под нея е разположен покрит паркинг. Това дава възможност за по-големи озеленени пространства в свободните от застрояване площи, паркиране на сянка през летния период и на сухо и проветриво място през зимния. Обособена е зона за консумация, на която е осигурено богато естествено осветление. В този проект е интегрирна специално разработена декоративна триизмерна фасада, изградена от над 50 типа редуващи се елемента от алуминиева праховобоядисана ламарина. Търговската зала е висока и просторна, което подобрява ориентацията на клиента, възможността за информираност и създава усещане за психологически комфорт. Тя е с добре обмислена стокова последователност, прави ходови линии и обособено зониране според продуктовата гама. Всяка зона е ясно обозначена и подчертана посредством висококачествени материали - обшивки от емайлирано стъкло, МДФ с акрилно покритие, опънати тавани, технически камък и износоустойчив гранитогрес. Цветовото решение е съобразено с корпоративната идентичност и спецификата на конкретната зона. Всеки продукт е изложен и осветен по подходящия за него начин. The new project for “Fantastico” brand in Pernik city is based on our leading principles: striving to improve the urban environment, implementing energy efficient architectural solutions, with a view to the long-term positive effect of the investment for the society in general. The main pedestrian entrance is opened to “Jurij Gagarin” street. The outdoor entrance area of the store is designed as a public square with sitting places, bikeparking and planting. The peak with its impressive 13m, invites the passers-by to get in. The trade hall is on the second level of the adjacent main street. Below it there is a covered public parking lot. This allows to be planed bigger planting spaces in free of building areas, parking in shadow place in the summer and in dry and airy place in the winter. There is an eating area with rich natural lighting. In this project is integrated specially developed three-dimensional facade, built with over 50 types changing elements of aluminium painted sheet iron. The trade hall is high and very spacious, which improves the customer’s orientation and creates a feeling of psychological comfort. It has a considerate, well organized product sequence, straight paths and separate zoning according to the product range. Each area is clearly marked and highlighted whith high quality materials – colored tempered glass cladding and painted MDF, stretch ceilings, technical stone and durable granite. The colours are considered with the corporate identity and the specifics of each zone. All products are exposed and lighted in its appropriate way.

  • 10.01.2022
  • 389

Cityscape

Архитект
София