СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2021

NOVATEL / НОВАТЕЛ

Проект в Garitage Park За клиент: Новател - телекомуникационна компания, дъщерно дружество на Deutsche Telekom Желанието на клиентът беше да създадем едно общо отворено пространство: - с обособени кътове за работа на всеки екип; - с различни нива на достъп: за посетители, за служители и секретно; - с много складова площ за документи; - съобразено с корпоративния дизайн на Deutsche Telekom. Както всяко ограничение и тези изисквания послужиха за вдъхновение на екипа. Формообразуването е много чисто и ясно, а характерните цветове и материали допринасят за емблематичния облик на този офис. Пространството е разделено на три „ленти“, които преминават по цялата дължина (изток-запад). Те са с различна дължина и са пресечени от вътрешното пространство за почивка, храна и контакти. Материалите са меки и топли: дърво, текстил, мокет, перфориран окачен таван, ажурни прегради. Цветовете варират според разположението си в композицията, от спокойни и неутрални - бяло, светло сиво, тъмно сиво, светло синьо, до наситени и провокативни –зелено, лилаво, магента – основният корпоративен цвят. Първата лента, най-вътрешната, започва непосредствено от входа на офиса и обхваща: - рецепцията (в естествен дървесен фладер и вградени в отсрещната стена мебели за съхранение и гардероб); - зали за работни срещи (със стъклени прегради и плътни завеси, които гарантират акустичен комфорт и уют); витрините осигуряват търсеното усещане за отворено пространство, а завесите дават свобода да се осигури конфиденциалност и преграждане при нужда. - зона за хранене (кухненски бокс с остров и две маси за хранене). Най-активната лента – в корпоративния цвят магента, е средната. Тя е „най-публичната“ и започва от самия вход на офиса с: - фоайе за посетители – богато осветено, с удобни мебели, вградени в преградните стени шкафове и с директен достъп до терасата. Зоната веднага привлича вниманието на посетителите с контраста между цветовете. В нишата вдясно са разположени подвижни щендери за документи. - голямата конферентна зала, обособена със стъклени преградни стени. От вътрешната страна на залата са предвидени текстилни завеси, които осигуряват по-добра звукоизолация и акустика. Релсите по тавана на всички зали позволяват завесите да се разпределят в различните части на залата, така че да изолират директната светлина и поглед, както и да бъдат изцяло събрани и залата да се слее с разположеното непосредствено след нея пространството за отдих. - дневната – зона за почивка на служителите – е разположена в средата на офиса с непосредствен достъп от работните зони и в близост до кухненския бокс, зоната за хранене и подхода към санитарните помещения. Обзаведена е с ниски мебели, удобни и за работа с лаптоп. Идеята на тази зона е да може да се използва и като работна от служители, които не искат да са на бюро или предпочитат домашна атмосфера. Следва южната лента, в която по цялата дължина на фасадата са разположени работни кътове за различните отдели. Зоните са разделени една от друга с мебелни прегради, а към коридора с ажурни пана. По този начин отвореното пространство е по-уютно и в същото време функционално – всеки служител има личен гардероб, както и допълнително място за документи. В работните зони са обособени и три кабинета, които могат да се ползват и като зали за вътрешни срещи. Те също са преградени със звукоизолиращи стъклени прегради и пердета, за да могат да осигурят конфиденциална среда при нужда, а през останалото време да са част от общото визуално пространство на офиса. Пространствата между „лентите“ остават почти изцяло за комуникационни нужди – коридори за достъп до отделните зони и тераса. Тук атмосферата е по-семпла и неутрална: липсва окачен таван и всички инсталации са видими; цветовете са светло и тъмно сиво. Коридорът от входа разкрива невъзпрепятстван поглед към целия офис (когато завесите в залите не са пуснати) и води посетителите до местата за среща (вляво или вдясно), като завършва в зоната за хранене и почивка. Вторият коридор е изцяло вътрешен и свързва работната зона и дневната с терасата, от която се разкрива гледка към парка на комплекса. В дъното на офиса са разположени единствените обособени помещения: сървърно, фарадеев кафез и денонощен отдел. ДОГРАМА И ВИТРИНИ – ДОРМАКАБА ОСВЕТЛЕНИЕ – ИКИС НАСТИЛКИ - ДОМКО МЕБЕЛИ ПО ПОРЪЧКА (ЛАМПЕРИЯ КОРПУСНИ МЕБЕЛИ И ДЕКОРАТИВНИ ПРЕГРАДИ) – ЕВРОМЕБЕЛ МЕБЕЛИ ПО ПОРЪЧКА (ЩЕНДЕРНИ СТЕЛАЖИ В АНТРЕ) – КУЛЕВПРОЕКТ ООД ПОДВИЖНИ МЕБЕЛИ (МАСИ И СТОЛОВЕ) – СКЛАДА ЗАВЕСИ - ФАЙНЕСТ ТЕКСТИЛ Project at Garitage Park For client: Novatel – telecommunications company, subsidiary of Deutsche Telekom The client's desire was to create a shared open space: - with separate work corners for each team; - with different access levels: for visitors, for employees and secret; - with plenty of storage space for documents; - in line with Deutsche Telekom’s corporate design. Like any constraint, these requirements served as inspiration for the team. The shaping is very clean and clear, and the characteristic colours and materials contribute to the iconic look of this office. The space is divided into three “lanes” that run the entire length (east-west). These are of varying lengths and are intersected by internal space for resting, eating and contacts. The materials are soft and warm: wood, textile, carpet, perforated suspended ceiling, openwork partitions. Colours vary according to their position in the composition, from calm and neutral – white, light grey, dark grey, light blue, to intense and provocative – green, purple, magenta – the main corporate colour. The first lane, the innermost, starts immediately from the office entrance and covers: - The reception desk (in natural wood pattern and built-in storage and wardrobe furniture on the opposite wall); - Meeting rooms (with glass partitions and thick curtains to ensure acoustic comfort and cosiness); the windows provide the sought-after sense of open space, and the curtains give freedom to ensure confidentiality and partitioning when needed. - Dining area (kitchenette with island and two dining tables). The most active lane – in the corporate colour magenta, is the middle one. It is the “most public” and starts at the very entrance of the office with: - A visitors’ lounge – richly lit, with comfortable furniture, built-in cupboards in the partitions and direct access to the terrace. The area immediately catches the attention of visitors with the contrast between the colours. In the alcove on the right there are removable document drawers. - The large conference room separated by glass partitions. Textile curtains are provided on the inside of the hall to provide better sound insulation and acoustics. Rails on the ceiling of all the rooms allow the curtains to be distributed in different parts of the hall so as to isolate direct light and sight, as well as to be fully gathered and the hall to merge with the recreation space located immediately behind it. - The living room – the employee break area – is located in the middle of the office with immediate access from the work areas and adjacent to the kitchenette, dining area and access to the restrooms. It is furnished with low furniture, also comfortable for laptop work. The idea of this area is that it can also be used as a work area by employees who do not want to be at a desk or prefer a home-like atmosphere. Next is the south lane, where work areas for the different departments are located along the entire length of the façade. The areas are separated from each other by furniture partitions and from the corridor by openwork panels. In this way, the open space is cosier and more functional at the same time – each employee has a personal wardrobe as well as additional space for documents. There are also three offices in the work areas, which can also be used as internal meeting rooms. They are also partitioned with soundproof glass partitions and curtains to provide a confidential environment when needed, and to be part of the overall visual space of the office at other times. The spaces between the “lanes” remain almost entirely for communication needs – corridors for access to individual areas and the terrace. Here, the atmosphere is simpler and more neutral: there is no suspended ceiling and all installations are visible; the colours are light and dark grey. The corridor from the entrance gives an unobstructed view of the whole office (when the curtains in the halls are not drawn) and leads visitors to the meeting areas (left or right), ending in the dining and break area. The second corridor is entirely internal and connects the work area and living room to the terrace, which overlooks the complex’s park. The only separate rooms are at the bottom of the office: server room, Faraday cage and round-the-clock department. WINDOW FRAMES AND WINDOWS – DORMAKABA LIGHTING – IKIS FLOORING – DOMKO BESPOKE FURNITURE (PANELLED CABINET FURNITURE AND DECORATIVE PARTITIONS) – EUROFURNITURE CUSTOM FURNITURE (SHELVING IN ENTRANCE HALL) – KULEVPROEKT OOD MOBILE FURNITURE (TABLES AND CHAIRS) – SKLADA CURTAINS – FINEST FABRICS

  • 13.10.2021
  • 1019

СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София