СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София
3-то място 2021

PANORAMA APARTMENT / ПАНОРАМА АПАРТАМЕНТ

ПАНОРАМА апартамент Малко са местата, които заслужено могат да носят това име. Особено в града. От прозорците и терасата на този апартамент се открива прекрасна гледка към Витоша и Стара планина – напълно необезпокоена от всякакви сгради. Архитектите получават задачата да предложат интериорно решение за апартамента още преди да са известни неговите собственици. Почти като бял лист хартия, върху който трябва да твориш. Пълната свобода е най-голямото предизвикателство. Основната задача, която екипът си поставя е апартаментът да е максимално функционален, с добре осмислена жилищна площ и интериорен облик, който да подчертава гледката и да спечели бъдещите му собственици. Първите намеси са: • обособяване на - тоалетна към входното антре - баня към всяка спалня - складово и техническо/мокро помещение - самостоятелна тераса към спалня за гости • нови - места на кухня и трапезария - прозорци към Витоша - дрешник към родителска спалня • разширяване на - дрешник към родителска спалня - баня към всяка спалня - складово и техническо помещение Цялата „публична“ част на апартамента – антре (и тоалетна), трапезария, кухня и дневна – са максимално изчистени като стил, материали и цветове. Подът е с дъбов паркет. Стените са в черно, бял и сив бетон. Шкафовете са вградени. Минималистична атмосфера, която постепенно се стопля, докато влезете в дневната и погледнете към планината. Кухнята разсича пространството и ясно обособява зоната за хранене от дневната. Цветът на вградените мебелите, стените, пода и на окачения таван (в него са скрити вентилация и климатици за цялата зона) е графит, като акцент са оранжевите кресла Poligon, Prostoria и дръжките на дизайнерската серия Gorenje by Starck. Дървото тук присъства само под черния каменен бар-плот – мебелни врати от естествен фурнир. Вратите към антрето и към хола са от тъмно стъкло, плъзгащи, без рамка. Характерът на апартамента се променя, когато престъпите прага на двата коридора към спалните. Всяка има свой собствен характер: Родителска спалня Изборът на цветове е вдъхновен от MATE – Museo Mario Testino в Лима, Перу – тъмнозелени стени, бели прагове и прозорци, дървен под. Гардеробът в стаята играе ролята и на преграда между зоната на самата спалня и подхода към банята и дрешника. От леглото се разкрива прекрасна гледка към всички планини, рамкирана от прозорците. * Автор на картините е новият собственик на апартамента Спалня за гости В антрето, около вратата към спалнята, е вградена открита библиотека. Спалнята е слънчева и с голяма тераса. Гардеробът е вграден, като има и кът за работа, изпълнен с готови елементи (ИКЕА). Дървените елементи препращат към фасадата на сградата. * Автор на фотографиите е Димитър Караниколов Детска стая/кабинет: Позволява гъвкавост в обзавеждането и зависи от желанието на бъдещите собственици. Има самостоятелен дрешник и баня с вана. ПП: единствената направена промяна от новите собственици е отпадането на свободно-стояща камина в дневната. Интериорни елементи: Мебели: SKLADA, IKEA, GAMMA Design Плъзгащи врати: DORMAKABA Bulgaria Осветителни тела Wolfram, Artemide, Vibia (Ambitio), Flos Килим Килим WORLD Настилки NS Parquet http://nsparquet.com/ Мазилки Oikos Картини * Картина в коридора – „Потънал в размисли“, Татяна Харизанова http://nsparquet.com/ * Картина – детайлни снимки – автор на картината е майката на собственика * Картина – детайлни снимки – „Чаровната“, Димитър Киров PANORAMA Apartment Few places can deservedly bear this name. Especially in the city. From the windows and terrace of this apartment you can enjoy a wonderful view of Vitosha and the Balkan Mountains – completely undisturbed by any buildings. The team was given the task of proposing an interior solution for the apartment even before its owners were known. Almost like a white sheet of paper to create on. Complete freedom is the biggest challenge. The main task that the team of architects sets itself is to make the apartment as functional as possible, with a well thought out living area and an interior look that emphasizes the view and wins over its future owners. The first interventions are: • separation of - toilet to the entrance hall - a bathroom to each bedroom - storage and utility/wet room - private terrace to guest bedroom • new - places of kitchen and dining room - windows to Vitosha - closet to parents’ bedroom • extension of - walk-in closet to parents’ bedroom - bathroom to each bedroom - storage and utility room The entire “public” part of the apartment – entrance hall (and toilet), dining room, kitchen and living room – are as clean as possible in terms of style, materials and colours. The floor is oak parquet. The walls are black, white and grey concrete. The cabinets are built-in. A minimalist atmosphere that gradually warms up as you enter the living room and look out at the mountains. The kitchen bisects the space and clearly separates the dining area from the living room. The colour of the built-in furniture, walls, floor and the suspended ceiling (which hides the ventilation and air conditioning units for the whole area) is graphite, accented by the orange Poligon, Prostoria armchairs and the handles of the Gorenje by Starck designer series. Wood is present here only under the black stone bar-top – furniture doors in natural veneer. The doors to the entrance hall and to the living room are made of dark glass, sliding, frameless. The character of the apartment changes when you cross the threshold of the two hallways to the bedrooms. Each has its own character: Parents’ bedroom The choice of colours is inspired by MATE - Museo Mario Testino in Lima, Peru – dark green walls, white thresholds and windows, wooden floor. The wardrobe in the room also acts as a partition between the bedroom area itself and the approach to the bathroom and closet. From the bed, there is a wonderful view of all the mountains framed by the windows. * The author of the paintings is the new owner of the apartment Guest bedroom An open bookcase is built into the hallway, around the door to the bedroom. The bedroom is sunny and has a large balcony. The wardrobe is built-in, and there is also a work area made of finished items (IKEA). The wooden elements refer to the facade of the building. * Photographs by Dimitar Karanikolov Children’s room/cabinet: Allows flexibility in furnishing and depends on the future owners’ wishes. There is a separate closet and bathroom with bathtub. PP: the only change made by the new owners is the dropping of the free-standing fireplace in the living room. Interior features: Furniture: SKLADA, IKEA, GAMMA Design Sliding doors: DORMAKABA Bulgaria Lighting fixtures: Wolfram, Artemide, Vibia (Ambitio), Flos Carpet: Carpet WORLD Flooring: NS Parquet http://nsparquet.com/ Plastering: Oikos Paintings * Painting in the corridor – “Lost in thought”", Tatiana Harizanova http://nsparquet.com/ * Painting – detailed photos – the author of the painting is the mother of the owner * Painting – detailed photos – “The Charming”, Dimitar Kirov

  • 25.10.2021
  • 1337

СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София