СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2021

HOUSE D3 / КЪЩА Д3

Този проект започва със задачата да се обединят две къщи-близнак в една, за да има достатъчно пространство за семейството с три деца и любов към големите компании по различни поводи. Къщата е разположена в затворен комплекс в полите на Витоша, а собствениците са семейство предприемачи с любов към изкуството, пътуванията и големите компании. Така задачите пред архитектите са да създадат просторни пространства, които да могат да приютят големи компании / многобройните гости; много вградени гардероби за дрехи, обувки и друга покъщнина; отделни дрешници за всеки родител; отделни спални и бани за всяко дете; много складови пространства в сутерена; …. много светлина; различни кътове за всеки член на семейството; стени със спокойни цветове, които да са фон на притежаваните картини; камина; кабинет с директен достъп от фоайето и двора. Така партерният етаж изцяло е освободен от функцията „спане“ и се превръща в просторно публично пространство с широко фоайе и открита стълба към него, дневна с две зони, трапезария, кухня и кабинет – място за бизнес срещи. Вторият етаж е изцяло посветен на личните пространства на всеки член от семейството. Три детски стаи, стая за игра/детска дневна и отделни бани за всяко дете. Другата половина от етажа е посветена на родителите – просторна спалня, два дрешника, баня и отделна тоалетна. …. Входното антре на къщата е на две нива. И на двете има предвидени големи вградени гардероби за връхни дрехи и много обувки. Както и две пейки. Долното ниво е предвидено за децата, като настилката е мокет, който може да попива кал и мокри стъпки. Има няколко външни закачалки, за да може вечно тичащите деца да закачат бързо дрехите си, преди да се втурнат навън или из къщата. Горното е за родителите и тук фокусът в разпределението на вградения гардероб пада върху обувките (предимно). Още при влизането в къщата погледът минава безпрепятствено през стъклените врати на дневната и стига до двора. Така пространствата визуално преливат едно в друго и обилната дневна светлина и усещането за простор съпътстват обитателите във всеки един момент и място в къщата. Акцент на пространството е и стъкления таван на фоайето – под на зоната за четене на второ ниво, обособена след сливането на двете къщи и отпадането на второто стълбище. …. Дневната е разделена на две зони. Първата, непосредствено пред фоайето и стълбата, е предвидена за четене, разговори на кафе с поглед към градината или за чаша уиски в удобните кресла. Вдясно от нея е втората зона - около телевизора. Тук обзавеждането е сведено до минимум: мека мебел, библиотека, вградена камина. В другата половина на партера са разположени кухнята: с голям плот за готвене, който да посрещне страстта на собствениците, хоризонтален прозорец с прекрасна гледка към София, вградени шкафове и отделен кухненски склад/килер. Непосредствено пред бар-плота е разположена масата за ежедневно хранене, която може да се превръща и в място за компютърни игри. Тази зона е визуално обособена от трапезарията с ажурна преграда тип библиотека/етажерка. В богато осветената трапезария е разположена маса за 12 души за големи семейни събирания и гости. Партерният етаж е изцяло отворен към двора и вътрешността на къщата, като позволява приобщаването на горното входно фоайе и двора, когато пространствата са пълни с хора, дошли на парти/купон. …. Единственото уединено пространство на това ниво е кабинетът. Директно достъпен от входното фоайе, той също има гледка към двора на къщата, както и към София – през същия хоризонтален прозорец като в кухнята. Извън просторното бюро и скритите и открити етажерки за голямото количество книги на собствениците, кабинетът има зона с фотьойли за работни срещи пред камината – същата като в дневната, достъпна и от двете помещения и своеобразна визуална връзка между двете помещения. …. На второто ниво над входното антре е разположена зона за четене с голям прозорец към града, удобни кресла, няколко рафта за книги и декорация и множество снимки на отсрещната стена. Между снимките се виждат и рамките на два прозореца, които вкарват естествена светлина в едната детска баня и в единия родителски дрешник – единствените помещения в къщата без достъп до външна фасада. Родителската спалня е с просторен вграден гардероб с огледални врати (частично) и ажурна етажерка, която обособява пространството за сън – легло с ниша и етажерка за книги. Свободното пространство е предвидено и като кът за спорт или четене, с големи френски прозорци и поглед към градината. Банята, по подобие на фоайето на същото ниво, разполага с голям френски прозорец. Представете си удоволствието от една вана с прекрасна гледка към зеленината и града. …. Единствената тераса на това ниво е към детската дневна – мястото за игри и за собствени гости, отделно от родителските погледи. Цветовете са ярки и наситени. Мебелите позволяват лесно разместване и единственото фиксирано са етажерките с монитор за всякакви видео игри. Осветление: WOLFRAM, DEKKO Мебели по поръчка: ФОРЕСТ Мека и готови мебели: СКЛАДА Паркет: БУЛГАРО М Мокет: ДЕКОР ФЛОР Камина: АРТ ПРО Метални елементи и конструкции: АРКАДА Бани: AB VITRA The project began with the task of combining two twin houses into one, in order to have enough space for a family with three children and enjoying big parties on different occasions. The house is located in a gated complex at the foot of Vitosha Mountain and the owners are a family of entrepreneurs with a love for art, travel and big parties. Thus, the tasks for the architects were to create spacious spaces that could accommodate large companies/numerous guests; many built-in closets for clothes, shoes and other belongings; separate closets for each parent; separate bedrooms and bathrooms for each child; lots of storage space in the basement; .... lots of light; different nooks for each family member; walls with calm colours that would be a backdrop to the owned paintings; a fireplace; a study with direct access from the foyer and courtyard. Thus, the ground floor is completely freed from the “sleeping” function and becomes a spacious public space with a wide foyer and an open staircase to it, a living room with two areas, a dining room, a kitchen and a study – a place for business meetings. The second floor is entirely dedicated to the personal spaces of each member of the family. Three children’s rooms, a playroom/children’s living room and separate bathrooms for each child. The other half of the floor is dedicated to the parents – a spacious bedroom, two closets, a bathroom and a separate toilet. .... The entrance hall of the house is on two levels. Large built-in wardrobes for outerwear and plenty of shoes are provided on both. As well as two benches. The lower level is provided for the children, with carpet flooring that can absorb mud and wet footsteps. There are a couple of outside hangers so the ever-running kids can quickly hang up their clothes before rushing out or around the house. The upper level is for the parents and here the focus in the built-in wardrobe layout falls on shoes (mostly). As soon as you enter the house, your gaze passes unhindered through the glass doors of the living room and reaches the yard. Thus, the spaces visually flow into each other and the abundant daylight and the feeling of spaciousness accompany the inhabitants at every moment and place in the house. A highlight of the space is the glass ceiling of the foyer – the floor of the reading area on the second level, separated after the merger of the two houses and the removal of the second staircase. .... The living room is divided into two areas. The first, immediately in front of the foyer and staircase, is intended for reading, conversing over coffee overlooking the garden, or having a glass of whiskey in the comfortable armchairs. To the right of it is the second area – around the TV. Here the furniture is kept to a minimum: sofas, bookcase, built-in fireplace. The kitchen is situated in the other half of the ground floor: with a large cooking surface to meet the owners’ passion, a horizontal window with a wonderful view of Sofia, built-in cupboards and a separate kitchen storeroom/pantry. Immediately in front of the bar area the casual dining table is situated, which can also be converted into a space for computer games. This area is visually separated from the dining area by an openwork bookcase/storage partition. The richly lit dining room has a table for 12 for large family gatherings and guests. The ground floor is completely open to the courtyard and interior of the house, allowing for the inclusion of the upper-level entry foyer and courtyard when the spaces are filled with people coming to party. .... The only private space on this level is the study. Directly accessible from the entry foyer, it also has a view of the backyard as well as Sofia – through the same horizontal window as the kitchen. Outside the spacious desk and the hidden and open shelves for the owners’ large number of books, the study has an area with armchairs for meetings in front of the fireplace – the same as in the living room, accessible from both rooms and a kind of visual connection between the two spaces. .... On the second level, above the entryway, is a reading area with a large window overlooking the city, comfortable armchairs, several bookshelves and decorations, and lots of pictures on the opposite wall. Between the photos, you can see the frames of two windows that let natural light into one children’s bathroom and one parent’s closet, the only rooms in the house without access to an exterior façade. The parents’ bedroom has a spacious built-in wardrobe with mirrored doors (partly) and an openwork shelf that demarcates the sleep space – a bed with a niche and a bookshelf. The free space is also intended as a sports or reading area, with large French windows and a view of the garden. The bathroom, similar to the lounge on the same level, has a large French window. Imagine the pleasure of a bath with a wonderful view of the greenery and the city. .... The only balcony on this level is off the children’s living room – the place for play and for their own guests, separate from parental gaze. The colours are bright and saturated. The furniture allows for easy rearranging and the only fixed thing are the shelves with a monitor for all types of video games. Lighting: WOLFRAM, DEKKO Custom furniture: FOREST Upholstered and finished furniture: SKLADA Parquet: BULGARO M Carpet: DECOR FLOOR Fireplace: ART PRO Metal elements and constructions: ARCADA Bathrooms: AB VITRA

  • 05.02.2021
  • 2318

СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София